Présentation du livre « 25 Joer Schreifatelier »

Soirée

La présentation du livre « 25 Joer Schreifatelier » sur les 25 ans d’ateliers d’écriture créatifs, le 17 novembre dernier, a connu un vrai succès. Le choix des 8 textes lus a parfaitement résumé la diversité des participants et de leurs écrits et démontré que l’écriture permet d’exprimer sa créativité et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

soirée2

Le recueil présenté nous le confirme, ou comme le définit Mme Susanne Pauli, responsable de la conception et de la mise en page du livre :

«  … dat Spannend awer ass, datt et net grouss Dichter waren, mee Mënschen, déi soss ni groussarteg lyresch opgefall sinn. D’Déift an den Texter, Schicksaler, Humor, Erënnerungen huet mech schuddere gelooss, et sinn esou authentesch Emotiounen, esou ongekünstelt Duerstellungen, wéi een se seele fënnt. Meng Hochachtung virun all Auteur, dee matgeschriwwen huet; a Merci fir déi wäertvoll Erfarung. »

soirée

À l’occasion de l’anniversaire, les participants à l’atelier du mois de juin dernier ont écrit le texte suivant :

« Vun eent bis fënnefanzwanzeg

Et ass mäin 1. Atelier, mir schreiwen 2 Geschichten, dat 3. ass e Gedicht, 4 Säiten hunn ech geschriwwen.

Mir sinn zu 5 a jiddereen huet virgelies.

Dësen Atelier ass eng Geschicht mat 6 Kapitelen, mir hunn esouguer schonn  7- Zeiler geschriwwen, méi wéi 8 Iddien kommen op den Dësch, 9x hunn ech mech verschriwwen a fir 10. huet et geklappt.

 D’Monette sëtzt 11 Stonnen do fir alles ze tippen an 12 Säite si voll ginn. 13 loosse mer aus, bei 14 geet et weider, um 15 Auer gëtt virgelies, um 16 Auer ass Kaffispaus, bis 17 Auer si mer kreativ.

18 Bläistëfter musse gespëtzt ginn. Ech hunn haut 19 nei Wierder kennegeléiert, 20 Reien sinn elo voll, fir déi 21. fällt mir näischt méi an. 22 geet vu vir no hannen a vun hannen no vir. 2023 maache mir e Buch vu 24 Säiten fir de 25. Jubiläum. »

                        

 

Soirée4

Merci à la Chorale « Home Sweet Home » d’avoir enrichi la soirée.

Le livre peut être commandé au prix de 35€ au secrétariat d’ATD, tél : 435324-1.